Jaarrekening

Een jaarrekening bestaat kort samengevat uit de volgende onderdelen:
• Balans
• Winst- en verliesrekening
• Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
• Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
• Afschrijving materiële vaste activa

Aan het eind van ieder boekjaar wordt de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening is een essentieel onderdeel van uw aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat de jaarrekening opgesteld moet zijn voordat u uw aangifte kunt indienen (zie onderdeel Belastingaangiftes). De jaarrekening kunt u in de regel laten samenstellen door een accountant of een boekhouder. Maar dit is niet verplicht, u kunt het zelfs zelf opstellen. Op de website van de Kamer van Koophandel is informatie en een handleiding te vinden over wat er in een jaarrekening moet staan. Wat u ook beslist, het is belangrijk dat uw boekhouding op orde is. Uw boekhouding is namelijk de basis voor het samenstellen van uw jaarrekening. Indien u ervoor kiest dat SOS BS uw boekhouding voert, dan zullen wij op uw verzoek uw jaarrekening samenstellen.

 

                   Inrichten administratie                Boekhouding                Jaarrekening